Počítačové siete

21. května 2012 v 1:40 | WoGuI |  Škola
Počítačová sieť

Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov. Medzi týmito počítačmi možno prostredníctvom siete pohodlne a rýchlo prenášať informácie. Informácie možno, samozrejme, prenášať aj medzi počítačmi nepripojenými do siete a to prostredníctvom médii (disketa, magnetická páska, optický disk, atď). Tento spôsob je však príliš nepohodlný, zdĺhavý a neumožňuje interaktívne spracovanie informácii.Druhy počítačových sietí
Počítačové siete delíme podľa rôznych pravidiel. Jedno delenie berie do úvahy topológiu zapojenia, teda spôsob, ako sú počítače navzájom spojené fyzicky. Druhé delenie berie rozsah sietí a ďalšie delenie je podľa typov počítačov v počítačovej sieti.

Delenie podľa topológie zapojenia

Zbernica (bus) - jednotlivé zariadenia sú usporiadané ako odbočky pripojené k centrálnej línii so svojím začiatkom a koncom.
Hviezda (star) - jednotlivé zariadenia sú pripojené k centrálnemu uzlu, žiadne iné spojenia neexistujú.
Kruh (ring) - jednotlivé zariadenia sú spojené v uzatvorenom kruhu.
Strom (tree) - uzly sú usporiadané do stromovej, viacúrovňovej štruktúry, pričom každý uzol (okrem koreňového) je spojený s jedným uzlom vo vyššej úrovni. Každý uzol (okrem uzlov najnižšej úrovne) je spojený s niekoľkými uzlami nižšej úrovne.
Kombinovaná - sieť je kombináciu sietí rozličných topológií
Mesh - je najbezpečnejšia sieť (úplná sieť), čo sa týka doručenia signálu. Pri prerušení priameho spojenia medzi stanicami existuje množstvo náhradných ciest. Táto sieť je však veľmi komplikovaná a pri veľkých sieťach aj finančne náročná.
Delenie podľa rozsahu sietí (geografické hľadisko)

LAN (Local Area Network) - spájajú PC v rámci miestností, resp. budov (napr. školská sieť). Dosah limitovaný niekoľko stoviek metrov.
MAN (Metropolitan Area Network) - spájajú LAN v rámci mesta. Dosah rádovo niekoľko desiatok kilometrov.
WAN (Wide Area Network) - rozľahlé siete. Môžu spájať zariadenia nachádzajúce sa na rozľahlom teritóriu. (siete veľkých spoločností , rezervačné systémy, internet)
PAN (Personal Area Network) - siet vytvorená v okolí daného človeka, jej cieľom je spojiť elektronické zariadenia, kt. často používame.
Delenie sietí podľa ich architektúry
Peer to peer (rovný s rovným) - všetky počítače sú na rovnakej úrovni. Spoločne zabezpečujú zdieľanie zdrojov a vzájomnú komunikáciu pomocou služieb vlastných operačných systémov (napr. MS Windows XP Pro)
Klient - server (podradený - nadradený) Server - poskytuje sieťové služby, zdieľanie dát, programov a prostriedkov. Vybavené sieťovým OS (MS Windows Server 2008, Novell Netware, Linux Debian). Klientske stanice - umožňujú používateľom prístup k serverom a využívanie ich služieb).
Prenosová rýchlosť siete
Množstvo dát, ktoré prejde daným miestom siete za 1 sekundu. Uvádza sa v b/s (bps), resp. kbps, kBps, Mbps, MBps. download - smer prenosu dát od servera ku klientovi (väčšie rýchlosti)
upload - smer prenosu dát od klienta k serveru (menšie rýchlosti).
Prenosová rýchlosť siete závisí od: typu spojenia, vzdialenosti medzi počítačmi a od pravidiel komunikácie - sieťového protokolu.
Budovanie počítačových sietí

Ak chcem pripojiť počítač do počítačovej sieť musím zabezpečiť nasledovné časti:
· fyzické pripojenie počítača
· logické pripojenie počítača
· aplikácie
Fyzické pripojenie - fyzicky počítače navzájom prepojím niečím, čo im umožní navzájom si odovzdávať informácie. Musím vybudovať tzv. prenosovú cestu. Na vybudovanie takejto cesty máme tri možnosti:
  • elektrickým spojením
  • optickým spojením
  • elektromagnetickým spojením

Elektrické spojenie - použijeme metalický kábel. Dáta sa prenášajú kabelážou vo forme elektrických impulzov.
Optické spojenie - na takéto spojenie slúži tzv. optický kábel, t.j. kábel so svetelným vláknom.
Informácie sú prenášané ako svetelné signály. Prenášajú enormné množstvo informácii a sú odolné proti rušivým vplyvom.
Elektromagnetické spojenie - sú to rádiové a satelitné prenosy. Rádiový prenos prenáša informáciu len určitým smerom. Satelitné prenosy sú takisto realizované pomocou rádiových signálov, ale sú šírené pomocou satelitnej družice nachádzajúcej sa vo vesmíre.
Ďalšie zariadenia, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu počítačov:
Modem - je to elektronické zariadenie určené pre príjem alebo odosielanie dát. Modemy delíme na dve skupiny, interný (je ukrytý vo vnútri počítača), externý (pripájajú sa k počítaču zvonku).
Sieťová karta - rozširujúca karta v počítači umožňujúca pripojenie počítača do počítačovej siete.
Optický prevodník - jeho úlohou je premieňať svetelné údaje na digitálne a naopak.
Špeciálne vysielače a prijímače- ak chceme, aby náš počítač bol do internetu zapojený prostredníctvom bezdrôtového pripojenia (wireless).

Pri budovaní počítačovej siete sa často používajú nasledujúce sieťové zariadenia:
Opakovač (repeater) - zariadenie , ktoré zosilňuje signál medzi dvoma vzdialenými zariadeniami siete.
Rozbočovač (hub) -zoskupuje počítače a umožňuje sieti vidieť ich ako jednoduchú jednotku.
Prepínač (switch) -Spája v sebe funkcie rozbočovača a mosta. Používa sa, ak chceme prepojiť viac ako dva počítače.
Smerovač (router) - je to zariadenie, ktoré preberá údaje z rôznych zdrojov v lokálnej sieti a posiela ich na rôzne ciele v nadredenej sieti a naopak
Logické pripojenie - ak sme už počítače fyzicky navzájom poprepájali pomocou potrebných káblov a zariadení, aby mohli začať počítače navzájom komunikovať (aby si navzájom rozumeli), musia byť určené pravidlá, ktoré budú počítače v počítačovej sieti dodržiavať a ktoré určujú ako zariadenia pripojené do siete navzájom komunikujú. Takejto množine pravidiel hovorímeprotokol. Základná skupina protokolov používaná na komunikáciu zariadení pripojených do siete je TCP/IP. DHCP server- systém na automatické prideľovanie IP adries zariadeniam v sieti.
Aplikácie nám umožňujú interpretáciu dát v nám zrozumiteľnej podobe. Aplikácie pracujú spolu s protokolmi na posielaní a prijímaní dát cez internet. Medzi aplikácie patria:
­- Web prehliadače, ktoré zobrazujú stránky napísané v jazyku HTMLv nám zrozumiteľnej podobe. Jednotlivé www-stránky sú vzájomne pospájané pomocou odkazov, vytvárajú tak hypertextový dokument (hypertext).
- Ďalšou aplikáciou je napr. FTP, ktorý sa používa na prenos súborov medzi počítačmi na Internete.FTP klient sa spojí s FTP serverom a požiada ho o zaslanie príslušného súboru - tzv. download. Upload - spätné zaslanie súboru na FTP server. Počítače, na ktorých beží FTP server sa dajú rozdeliť na dve kategórie - s anonymným a neanonymným prístupom.

Spôsoby identifikácie PC v sieti a spôsob komunikácie.
Aby zariadenia v sieti vedeli medzi sebou komunikovať musia sa vedieť identifikovať. Identifikátorom je IP adresa je to štvorica čísel oddelených bodkou. Pretože človeku sa taketo adresy zle pamätajú existuje služba DNS (Domena Name System) . Domenové mená su zapísane slovne. Domeny - fiktivna skupina počitačov ma časť internetovej adresy rovnaké napr. www.gymsninaedu.sk
Sk. - domena 1. Urovne
Edu.sk/ - 2. urovne

Počítačové siete
Výhody:
- rýchla výmena informácii, komunikácia, práca na diaľku, zdieľanie dát, zdieľanie hardwerových prostriedkov a periférií, služby, prac. príležitosti, vzdelávanie
Nevýhody:
- bezpečnosť, strata sociálnych kontaktov, cítenia, život mimo reality
- závislosť na internete, nepravdivosť informácií

Cyklus while - cyklus s podmienkou na začiatku
Syntax:
while (podm ) prikaz
podm ... ľubovoľný celočíselný výraz
Sémantika:
pokiaľ je podm != 0 vykonáva sa príkaz
Pozn.
za slovom while je zvykom písať medzeru aby sa zvýraznilo, že nejde o funkciu

Cyklus while
Základom pre tento druh cyklu je, že podmienka je testovaná na začiatku z čoho vyplýva, že cyklus sa
nemusí vykonať ani jeden krát. While sa opakuje dovtedy, kým sa podmienka rovná true.
Ako vidíme na schéme cyklus je podobný logike if. Rozdiel je v tom, že keď sa blok príkazov vykoná prevedie sa znova na podmienku a testuje sa či ju spĺňa. Takto sa cyklus opakuje, až kým výsledok podmienky nebude false.
Základná syntax:
while (podmienka) {
// blok príkazov }
V nasledujúcom príklade vidíme, ako rastie veľkosť písma, až kým podmienka nevyhodnotí false:

<?
$velkost=6;
while ($velkost>0){
echo "<h$velkost>Hallo world!</h$velkost>";
$velkost--; // dekrementácia (zníženie o 1)
}
?>
Poznámka: Dôležité je zabezpečiť vždy riadne ukončenie cyklu. Totiž ak cyklus bude mať nekonečný priebeh opakovania pre skript to bude znamenať ukončenie po vypršaní maximálnej povolenej doby pre vykonávanie cyklu (vetšinou 30 sekúnd). Samozrejme tým skript svoju činnosť nedokončí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Dena Hviezdička Dena Hviezdička | Web | 24. června 2012 v 19:29 | Reagovat

Ahoj, obieham, jak dlho som neobiehala, nevadí, sorry, mám veľa affs.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama